By wynajem domków stał się przyjemnym i niezapomnianym wspomnieniem z pobytu prosimy wszystkich naszych gości o zapoznanie się z regulaminem.

Domki  „OSADOWE WZGÓRZE”, świadczą usługi krótkotrwałego zakwaterowania. Przedmiotem usług jest jedynie wynajem domków, nie zapewniając bieżącej obsługi i ochrony obiektu.

Domki nie są wynajmowane na:

 • imprezy integracyjne
 • urodziny i 18-stki
 • wieczory kawalerskie i panieńskie

Rezerwacja i zasady płatności

 1. Zadatek wynosi 30% całkowitego kosztu pobytu.
 2. Podczas długich weekendów zadatek wynosi 50%.
 3. Kwotę zadatku należy wpłacić na wskazany numer rachunku bankowego w ciągu 2 dni od daty zgłoszenia chęci rezerwacji.
 4. Brak wpłaty zadatku w ustalonym terminie spowoduje anulowanie rezerwacji.
 5. W tytule przelewu proszę wpisać: zadatek, imię i nazwisko, data pobytu.
 6. Wpłata zadatku przez Najemcę oznacza, że akceptuje on regulamin najmu.
 7. Najemca zobowiązany jest w dniu przyjazdu do uregulowania całej należności za pobyt nawet, jeśli z przyczyn niezależnych, przyjazd lub pobyt ulegnie opóźnieniu lub skróceniu (trudności komunikacyjne, strajki, itp.)
 8. Dopuszczalna jest płatność całości kwoty za pobyt przelewem – pod warunkiem zaksięgowania wpłaty na rachunku Wynajmującego przed rozpoczęciem najmu.
 9. W przypadku skrócenia okresu pobytu przez Najemcę, kwota za niewykorzystany okres nie jest zwracana.
 10. W przypadku rezygnacji z pobytu z przyczyn niezależnych od Właściciela/Wynajmującego, zadatek nie podlega zwrotowi.
 11. Zmiana terminu rezerwacji przez Najemcę jest możliwa bez utraty zadatku, tylko po uzgodnieniu z Właścicielem/Wynajmującym, przy uwzględnieniu wolnych miejsc.

Obowiązki Najemcy i użytkowanie domku podczas pobytu

 1. Z domku mogą korzystać tylko osoby zgłoszone przy rezerwacji.
 2. W przypadku stwierdzenia większej liczby osób zamieszkujących w domku, które nie zostały zgłoszone podczas rezerwacji Wynajmujący może zerwać umowę z klientem/Najemcą bez konieczności zwrotu opłaty.
 3. Osoby nie będące klientami domków, nie mogą przebywać na jego terenie, Najemca nie może udostępniać domku innym osobom niezameldowanym.
 4. Przekazanie kluczy do domku i jego odbiór przebiega zawsze w obecności Wynajmującego lub osoby do tego upoważnionej.
 5. Domki wynajmowane są w systemie dobowym, gdzie doba zaczyna się o godz. 15:00 w dniu przyjazdu, a kończy o godz. 10:00 w dniu wyjazdu.
 6. Ewentualny wcześniejszy przyjazd (przed godziną 15:00) musi zostać uzgodniony z właścicielem/wynajmującym minimum 1 dzień wcześniej.
 7. Osoby zamieszkujące w domku ponoszą odpowiedzialność finansową za szkody, dewastacje bądź brak wyposażenia domku.
 8. Prosimy o zgłaszanie Wynajmującemu wszelkich zniszczeń i usterek powstałych podczas użytkowania domku. Zabrania się samodzielnych napraw, modernizacji sprzętu będącego na wyposażeniu domków.
 9. Nie odpowiadamy za przedmioty i pieniądze pozostawione w domku. Odpowiedzialność za przedmioty osobiste spoczywa na najemcy domku.
 10. Właściciel/Wynajmujący nie odpowiada za niedogodności spowodowane przyczynami od niego niezależnymi, np. przerwy w dostawie prądu, wody, bądź braku sygnału TV, itp.
 11. Płatność za pobyt nie obejmuje ubezpieczenia gości i doznane urazy. Za wszelkie szkody bądź uszkodzenie mienia Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności.
 12. Przy opuszczaniu domku należy pamiętać o wyłączeniu urządzeń elektrycznych i zamknięciu drzwi i okien.
 13. Do dyspozycji gości pozostaje bezpłatny parking. Mogą z niego korzystać maksymalnie 2 auta do jednego domku, jednak Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za parkujące tu pojazdy.
 14. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w Domku zabrania się:
  1. Używać jakichkolwiek przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną lub gazową, nie będących wyposażeniem tych pomieszczeń i mogących wytworzyć zagrożenie pożarowe np. grzałek elektrycznych, grzejników, palników gazowych.
  2. Wnoszenia łatwopalnych materiałów, materiałów wybuchowych oraz materiałów o nieprzyjemnym zapachu
  3. Rozpalania ogniska lub grilla oraz używania otwartego ognia poza miejscem do tego przeznaczonym.
  4. Nie dopuszcza się rozpalania grilla na drewnianym tarasie.
  5. Domki wyposażone są w czujniki dymu. Obowiązuje całkowity ZAKAZ PALENIA wewnątrz domku.
 15. Mieszkańcy domków „OSADOWE WZGÓRZE” szczególnie zobowiązani są do:
  1. Utrzymywania porządku i czystości w zamieszkałych przez siebie domkach oraz wokół miejsca zakwaterowania, śmieci segregować i wyrzucać do odpowiednich pojemników
  2. Korzystania z urządzeń na terenie domków „OSADOWE WZGÓRZE” oraz w domkach w sposób kulturalny oraz nie powodujący uszkodzeń, ani pogorszenia ich stanu technicznego
  3. Zachowywania się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób, nie zakłócać spokojnego pobytu innych gości: wykonywaniem lub odtwarzaniem głośnej muzyki, zachowaniem w sposób powszechnie uznawany za nieprzyzwoity i wulgarny.
  4. Utrzymywania i zwrotu domku w stanie pierwotnym z dnia odbioru.
 16. Za zgubienie klucza do domku naliczamy opłatę 50 zł za 1 sztukę.
 17. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22.00 do 6.00 rano.
 18. W sytuacji rażącego naruszania ciszy nocnej możliwe jest wypowiedzenie umowy przez Wynajmującego bez zwrotu pieniędzy.
 19. W sytuacji konieczności interwencji Policji możliwe jest natychmiastowe wypowiedzenie umowy ze strony Wynajmującego bez zwrotu pieniędzy. Właściciel/Wynajmujący nie ponosi kosztów interwencji Policji.
 20. Wynajmujący może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym bez zwrotu pieniędzy w przypadku nieprzestrzegania regulaminu.
 21. Umowa nie obejmuje sposobu dojazdu, wyżywienia i organizacji czasu w trakcie pobytu.
 22. W Domku nie przyjmujemy zwierząt.
 23. Prawem właściwym dla sporów pomiędzy Właścicielem/Wynajmującym a Najemcami jest prawo polskie. Ewentualne spory rozstrzygane będą polubownie, a w przypadku nieporozumienia sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Właściciela/Wynajmującego.
 24. Sprawy nieujęte w regulaminie regulują przepisy Kodeksu Cywilnego.
 25. Rodzice lub opiekunowie pełnią nadzór nad przestrzeganiem niniejszego Regulaminu, ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo i za wszystkie skutki działań swoich dzieci.
 26. Przebywanie i korzystanie dzieci z Placu Zabaw tylko i wyłącznie pod opieką rodzica lub innego pełnoletniego opiekuna. Pozostawienie dziecka na Placu Zabaw bez opieki odbywa się na ryzyko opiekuna.